Mark Demesmaeker

 

Ik ben Mark Demesmaeker, geboren en getogen Hallenaar en sedert 1 februari 2013 Europarlementslid voor de Nieuw- Vlaamse Alliantie.

ALS VOLKSNATIONALIST EN EUROPEAAN GA IK VOOR EEN EIGEN LIDSTAAT. Om die reden ben ik lid van de N-VA en geef ik vorm aan een modern, toekomstgericht en democratisch Vlaams- Nationalisme. In mijn dagelijkse werk als Europees Parlementslid merk ik dat een aanzienlijk deel van de Europese regelgeving vandaag al op regionaal niveau uitgevoerd wordt. Toch is de rol van de constitutionele regio's minimaal. Daarnaast betreur ik het dat Vlaanderen geen eigen stem heeft in de EU, zelfs niet over de materies waarvoor het zelf bevoegd is. Vanuit mijn streven naar een beter bestuur en meer democratie, ga ik ronduit voor een Vlaamse lidstaat aan de Europese tafel. Want als vijf miljoen Denen, vier miljoen Ieren of twee miljoen Sloven dat kunnen, waarom zes miljoen Vlamingen dan niet?

ALS VOLKSNATIONALIST EN EUROPEAAN GEEF IK EUROPESE REGIO'S EN VOLKEREN EEN GEZICHT. In haar streven naar autonomie staat Vlaanderen helemaal niet alleen.  In zowat alle Europese landen staan burgers, bewegingen of politieker partijen op de barricade voor een vorm van zelfbeschikking, autonomie of onafhankelijkheid.  En ik klim mee op de Schotse, Catalaans, Corsicaanse barricade.  Want "elk volk heeft het recht zelf te bepalen hoe ruim het zijn autonomie wenst in te vullen." En dat het ik niet geschreven, het komt onversneden uit het Handvest van de Verenigde Naties.

ALS VOLKSNATIONALIST EN EUROPEAAN GELOOF IK IN EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, DE LEUZE VAN DE EU. De Europese Unie telt vandaag 24 officiële talen en dat is goed. Talenkennis is niet alleen essentieel voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Europeanen. Diversiteit en meertaligheid zijn ook fundamentele basisprincipes van de Europese Unie. Ik zal erover waken dat het Nederlands in alle omstandigheden gebruikt blijft worden in de Europese instellingen. Het is van enorm belang én een democratisch recht dat Vlamingen in hun eigen taal kunnen communiceren met de EU. Ik vergeet daarbij de ontnederlandsing van mijn regio niet en blijf mijn collega's attent maken op het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand.

ALS VOLKSNATIONALIST EN EUROPEAAN VIND IK DAT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE EUROPESE UNIE BETER MOET WORDEN AFGEBAKEND. We moeten ons durven afvragen of alles wat de EU doet wel nodig is en of bepaalde initiatieven niet beter aan de lidstaten worden overgelaten. Soms volstaat het dat de EU een aantal basisregels vastlegt. De lidstaten krijgen dan de vrijheid om binnen die grenzen eigen keuzes te maken.  De Europese Unie wordt het best bevoegd voor alles wat op Europees niveau efficiënter kan geregeld worden dan op het niveau van de lidstaten. De spelregels rond de euro, defensie en het buitenlands beleid horen in dat lijstje thuis.

ALS VOLKSNATIONALIST EN EUROPEAAN STA IK OP DE BARRICADE VOOR MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE. Het aanklagen van mensenrechtenschendingen wereldwijd en het uitdragen van de basisbeginselen van de democratische rechtstaat vormen een essentieel onderdeel van het Europese beleid.  Overal ter wereld immers leven volkeren en regio's in verdrukking.  Zij hebben het recht op Europese steun en erkenning.